ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΑΔΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
(ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ με Αρ. Μητρώου: 10985)

Η Πανελλήνια Ομάδα Επαγγελματιών Υγείας (Π.Ο.Ε.Υ.) στο πλαίσιο συμμόρφωσης με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων ΕΕ 2016/679 (στο εξής «ΓΚΠΔ») και το ν. 4624/2019 (ΦΕΚ 137/Α/2019) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεσμεύεται στην προστασία των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται.

Αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία στην προστασία των προσωπικών δεδομένων των πολιτών και για το λόγο αυτό έχει εκπονηθεί η παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων προκειμένου να ενημερώσει τα ανωτέρω πρόσωπα σχετικά με τον τρόπο συλλογής, χρήσης και κοινοποίησης των προσωπικών τους δεδομένων.


α.
Έννοιες του Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Τα φυσικά πρόσωπα, για τα οποία ο υπεύθυνος επεξεργασίας συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα (στην παρούσα Πολιτική Δεδομένων, Υποκείμενα των Δεδομένων είναι οι χρήστες της ιστοσελίδας που αυτοβούλως την επισκέπτονται και καταγράφουν τα στοιχεία τους ταυτοποίησης, ιδιότητας και επικοινωνίας).

Κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

Δεδομένα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και η επεξεργασία γενετικών δεδομένων, βιομετρικών δεδομένων με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση προσώπου, δεδομένων που αφορούν την υγεία ή δεδομένων που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό. Περιλαμβάνουν και δεδομένα που αφορούν ποινικές καταδίκες και αδικήματα.

Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους.

 Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας.

Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή φορέας, με εξαίρεση το υποκείμενο των δεδομένων, τον υπεύθυνο επεξεργασίας, τον εκτελούντα την επεξεργασία και τα πρόσωπα τα οποία, υπό την άμεση εποπτεία του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία, είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

 Η παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση ή πρόσβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία.

 

β. Τρόπος συλλογής των προσωπικών δεδομένων

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται με την συναίνεση των μελών της είναι :


Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται, τηρούνται και περιορίζονται στα απολύτως αναγκαία για την πρόσβαση για την εκπλήρωση του σκοπού που συνίσταται. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται και τηρούνται αποκλειστικά και μόνο για τον παραπάνω σκοπό και δεν διατηρούνται πέραν του χρόνου που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους έχουν συλλεχθεί ή όπως απαιτείται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Για την χρήση της Πλατφόρμας και την αποτελεσματική και σύννομη παροχή της υπηρεσίας αυτής, η Πανελλήνια Ομάδα Επαγγελματιών Υγείας (Π.Ο.Ε.Υ.) επεξεργάζεται – ως υπεύθυνος επεξεργασίας – τα ακόλουθα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:

Διεύθυνση IP (IP address), η οποία αποδίδεται στην συσκευή με την οποία ο «χρήστης» συνδέεται στην «υπηρεσία».

Δεδομένα πλοήγησης εντός του «ιστοτόπου» μέσω της εγκατάστασης προγραμμάτων άντλησης δεδομένων τύπου «cookies»

Στοιχεία της συσκευής σύνδεσης (λειτουργικό σύστημα, λογισμικό φυλλομετρητή)

Η Πανελλήνια Ομάδα Επαγγελματιών Υγείας (Π.Ο.Ε.Υ.)  δεν συλλέγει, ούτε επεξεργάζεται ειδικές κατηγορίες δεδομένων, όπως ορίζονται στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (ιδίως φυλετική ή εθνική καταγωγή, θρήσκευμα, δεδομένα κατάστασης υγείας κλπ.) για τις ανάγκες ταυτοποίησης.

 

γ. Η νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων

H νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων είναι η συγκατάθεση κατά την επίσκεψη της ιστοσελίδας μας και κατά τη συλλογή των διευθύνσεων e-mail, όπως και κατά τη χρήση της φόρμας επικοινωνίας και η συλλογή των στοιχείων γίνεται για ερευνητικούς ή στατιστικούς σκοπούς.

 

δ. Τήρηση εμπιστευτικότητας

Η Π.Ο.Ε.Υ. δεν διαθέτει ή διαβιβάζει ή δημοσιοποιεί προσωπικά στοιχεία των χρηστών της υπηρεσίας σε τρίτους.

Πρόσβαση μπορεί να έχουν μόνο τα μέλη της Π.Ο.Ε.Υ..Τα Δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία αρχειοθετούνται ηλεκτρονικά επί τρία έτη για στατιστικούς σκοπούς, δεν αναπαράγονται, δεν διαβιβάζονται και δεν διατίθενται με κανένα άλλο τρόπο πλην μόνο ως ανωνυμοποιημένα στατιστικά στοιχεία.


ε. Τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων

Η Π.Ο.Ε.Υ. συμμορφούμενη πλήρως με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ, ικανοποιεί και διευκολύνει την άσκηση των προβλεπόμενων κατά ΓΚΠΔ δικαιωμάτων των Υποκειμένων, εφόσον προσφέρεται εν προκειμένω δυνατότητα πραγματικής άσκησης, τα δεδομένα των οποίων συλλέγονται, ήτοι:

 

στ. Προστασία και εγγύηση ασφάλειας προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που έχουν συλλεχθεί καταχωρούνται για τον ελάχιστο χρόνο τήρησης τους σε συστήματα, τα οποία παρέχουν επαρκή διασφάλιση και χρησιμοποιούνται από ειδικά εκπαιδευμένους και εξουσιοδοτημένους τεχνικούς της πληροφορικής ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή προστασία των δεδομένων που καταγράφονται.

Η ασφάλεια και η προστασία όλων των δεδομένων ενισχύεται με τη χρήση και συνύπαρξη πρόσθετων προγραμμάτων ασφάλειας αυτών. Εφαρμόζονται αυστηρά οργανωτικά μέτρα και διαδικασίες προστασίας των προσωπικών δεδομένων από ενδεχόμενη αλλοίωση, απώλεια, μη προβλεπόμενη ή παράνομη επεξεργασία.

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι πολύ σημαντική και για το λόγο αυτό έχουμε τη συγκατάθεσή σας με τη λήψη της υπογραφής σας στο σχετικό πεδίο της πλατφόρμας για τη διατήρηση στο αρχείο μας των δεδομένων που συλλέγουμε μέσω της αυτής της φόρμας επικοινωνίας, προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Όλα τα στοιχεία που παρέχει ο χρήστης δεν χρησιμοποιούνται για άλλο σκοπό πέραν αυτού που περιγράφει η συγκεκριμένη ιστοσελίδα/ηλεκτρονική υπηρεσία.

 

Επικοινωνία

Έχετε τη δυνατότητα να επικοινωνείτε με τη αποστέλλοντας e-mail στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση [email protected] για την υποβολή οποιουδήποτε ερωτήματος αφορά στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των προαναφερόμενων δικαιωμάτων θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίησή του εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από τη λήψη της σχετικής αίτησης, ενημερώνοντας γραπτώς για την ικανοποίησή του ή τους λόγους που εμποδίζουν την άσκησή του.